Kraków

Wybierz miasto
© autorzy OpenStreetMap
Najedź na strefę parkingową, aby dowiedzieć się o niej więcej

Informacje ogólne

 • W Krakowie SPP składa się z 3 podstref: 

  • Podstrefa A
  • Podstrefa B
  • Podstrefa C

   

Godziny działania stref

OBSZAR PŁATNEGO PARKOWANIA w Krakowie obowiązuje w dni robocze, od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–20.00.

 

Infolinia Obszaru Płatnego Parkowania (OPP)

– Od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-18:00 pod numerem telefonu 12 616 71 77.

 

Informacje dot. opłaty dodatkowej

– Od poniedziałku do piątku (w godz. pracy biura SPP – sprawdź w zakładce Kontakt)

pod numerami telefonu 12 341 85 62 lub 12 341 85 63.

 

Informacje dot. abonamentów

– Od poniedziałku do piątku (w godz. pracy biura SPP – sprawdź w zakładce Kontakt)

pod numerami telefonu 12 341 85 64 lub 12 341 85 65.

 

Informacje dot. reklamacji

– Od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30

pod numerami telefonu 12 341 85 20 lub 12 341 85 49 lub 12 341 85 66 lub 12 341 85 67 lub 12 341 85 68.

 

Informacje dot. upomnień

– Od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30

pod numerami telefonu 12 616 70 63 lub 12 616 70 61 lub 12 616 70 93 lub 12 616 71 05 lub 12 616 70 57.

 

Informacje dot. reklamacji upomnień

– Od poniedziałku do piątku,w godz. 7:30-15:30 

pod numerami telefonu 12 616 70 87 lub 12 616 71 04 lub 12 616 71 10 lub 12 616 71 26.

Stawki opłat

OBOWIĄZUJĄCE STAWKI OPŁAT ZA POSTÓJ W OPP:

 

podstrefa A

 • każda godzina postoju: 6 zł

podstrefa B

 • każda godzina postoju: 5 zł

podstrefa C

 • każda godzina postoju: 4 zł

 

Minimalna opłata wynosi 2,00 zł

Opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach jak i płatności mobilnych.

Dodatkowe opłaty

Opłata za postój powinna zostać wniesiona niezwłocznie z chwilą zaparkowania pojazdu. Postój pojazdu po upływie 5 minut od pozostawienia go w miejscu postoju bez uiszczenia odpowiedniej opłaty lub po upływie 5 minut od czasu określonego na wydruku z parkomatu lub czasu opłaconego za pomocą innych elektronicznych form płatności jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.

Postój przy użyciu nieważnego dowodu wniesienia opłaty lub postój pojazdu opłaconego w parkometrze, poprzez płatność mobilną lub inną formę płatności, którego numer rejestracyjny nie został podany lub prawidłowo podany, pomimo że podanie numeru rejestracyjnego było wymagane jest równoznaczny z nieuiszczeniem opłaty.

Korzystanie z abonamentu poza sektorem lub podstrefą na którą opłata została wniesiona lub w przypadku biletu z parkometru i opłaty mobilnej poza podstrefą na którą opłata została wykupiona jest równoznaczne z niewniesieniem opłaty za postój pojazdu.

Opłata wniesiona w danej podstrefie oznacza wniesienie opłaty wyłącznie w sektorach należących tylko do tej podstrefy. Korzystający z różnych podstref zobowiązani są do opłacenia postoju w każdej z tych podstref osobno. Zasada ta odnosi się zarówno do opłat w parkomatach jak i płatności mobilnych.

W związku z poszerzeniem obszaru płatnego parkowania każdy abonament obowiązuje wyłącznie na obszarze na który został wydany, zgodnie z obowiązującymi w dniu jego wystawienia granicami strefy lub podstrefy.

Po stwierdzeniu nieuiszczenia należnej opłat za postój kontroler jest zobowiązany wystawić na numer rejestracyjny pojazdu zawiadomienie o obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej w związku z nieuiszczeniem opłaty za postój pojazdu samochodowego na drogach publicznych w obszarze płatnego parkowania. Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 listopada 2017 r. (ze zm.) w sposób zwyczajowo przyjęty zawiadomienie umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego pod wycieraczką.

Opłata dodatkowa wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

Przedawnienie opłaty dodatkowej zgodnie z art. 40d ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) następuje z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym opłata powinna zostać uiszczona.

Od dnia 2 czerwca 2014 r. zostały wprowadzone indywidualne numery kont bankowych dla każdego zawiadomienia – służące tylko i wyłącznie do dokonania wpłaty za konkretny numer zawiadomienia.

W tytule wpłaty/przelewu należy podać numer zawiadomienia oraz nr rejestracyjny pojazdu.

 

 

Kontakt

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Adres Biura  SPP:

Oddział II

ul. Władysława Reymonta 20

30-059 Kraków

 

tel. 12 341 85 62/12 341 85 63


e-mail: strefa@zdmk.krakow.pl

 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania czynne: poniedziałek-wtorek w godz. 10:00-18:00, środa-piątek w godz. 8:00-16:00 (od 12 października 2020 r.).